MTÜ Eesti Fotopärand põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU Eesti Fotopärand PÕHIKIRI (pdf-failina)
Kinnitatud 28.01.2010 asutamiskoosoleku otsusega, muudetud 19.06.2018 üldkoosolekul.

I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing (edaspidi „ühing”) Eesti Fotopärand on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.2 Ühingu eesmärk on väärtustada Eesti fotograafilist pärandit: seda hoida, uurida, süstematiseerida, tutvustada.
1.3 Eesmärgi saavutamiseks edendab ühing koostööd fotograafilise pärandiga tegelevate inimeste ja institutsioonide vahel nii Eesti-siseselt kui ka rahvusvaheliselt, korraldab üritusi (sh koolitusi, seminare, konverentse ja näitusi). Ühing võib tegeleda kirjastamisega, astuda teiste sarnaste eesmärkidega ühenduste liikmeks, anda välja stipendiume, preemiaid.

II LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
2.1 Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja.
2.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.
2.4 Ühingu liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek järgmiseks majandusaastaks, liikmemaksude arvestust peab ühingu juhatus.
2.5 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.6 Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ühingu liige
2.6.1 ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist,
2.6.2 ei ole kahe aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu korraldatud üritusel,
2.6.3 on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva kohustuse või ühingu töös endale võetud ülesanded.
2.7 Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul, millest teatab kõnealusele isikule kirjalikult või elektronposti teel vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Liikmel, kelle ühingust väljaarvamist arutatakse, on õigus osaleda sõnaõigusega küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Ühingu liikme õigused ja kohustused tekivad liikmeks vastuvõtmise järel pärast jooksva aasta liikmemaksu tasumist.
3.2 Ühingu liikmel on õigus
3.2.1 osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul,
3.2.2 olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks,
3.2.3 saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta.
3.3 Ühingu liige on kohustatud
3.3.1 järgima ühingu põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid,
3.3.2 tasuma liikmemaksu,
3.3.3 teatama ühingu juhatusele oma kehtivad kontaktandmed, kuuluma ühingu meililisti.

IV JUHTIMINE
4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.
4.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek kutsutakse kokku ühingu meililisti või kodulehe kaudu.
4.3 Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata sellel osalevate liikmete arvust. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole osalevatest või esindatud liikmetest.
4.4 Üldkoosolek valib ühingule kahe kuni viieliikmelise juhatuse 1–5 aastaks. Juhatuse ametiaja pikkuse otsustab üldkoosolek enne uue juhatuse valimist.
4.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
4.6 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
5.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.
5.2 Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
5.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kuuluvale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.